The smart Trick of ฝันว่าหมากัด That No One is Discussing

ทำนายว่า จะได้พบเนื้อคู่ที่มีฐานะร่ำรวยกว่า

ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง (มีความปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้น ก็เป็นทุกข์)

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

อัปปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุระโหสิ 

(ความดับโดยสิ้นกําหนัดโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นแหละใด)

สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา ฯ (ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข์)

ติดต่อเรา ศูนย์บริการดีแทค เช็คสินค้าตามสาขา หมายเลขน่ารู้ดีแทครายเดือน หมายเลขน่ารู้ดีแทคเติมเงิน ช่องทางการชำระค่าบริการ ช่องทางการเติมเงิน

ตัต๎ระ ตัต๎ราภินันทินี (เพลินยิ่งในอารมณ์นั้น ๆ)

จาตุมมะหาราชิกานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา ตาวะติงสาเทวา ฝันว่าหมากัด สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ

ตุสิตานัง เทวานัง สัททัง สุตวา, นิมมานะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ

ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะปาทิ อะกุปปา เม วิมุตติ อะยะมันติมา ชาติ นัตถิทานิ ปุนัพภะโวติ ฯ

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งทั้งปวงนั้น มีอันดับไปเป็นธรรมดา (ดังนี้แล)

เนวะ ตาวาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก, สัสสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ, อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง.

อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “The smart Trick of ฝันว่าหมากัด That No One is Discussing”

Leave a Reply

Gravatar